EMMI TAMMILUOMA

PERSONALSAMORDNARE

RIINA HAVONEN

STUDENT

VELI-MATTI KERMINEN

PROFESSOR

HELSINGFORS UNIVERSITETS STRATEGI

GLOBALT INFLYTANDE GENOM SAMVERKAN

2017—2020

Börja med att välja ett tema.

STRATEGIKARTA

EN KREATIV, INTERNATIONELL
MILJÖ FÖR LÄRANDE-
OCH TOPPFORSKNING

Universitetens internationella konkurrens om forskare, studenter, forskningsfinansiering, donationer och synlighet kommer att skärpas ytterligare. Kvaliteten på forskning och undervisning och universitetets anseende som bygger på kvaliteten kommer att vara avgörande både när det gäller rekryteringen av studenter och av personal.

Helsingfors universitet vill utvecklas och 2025 vara en miljö för toppforskning och utbildning som drar till sig internationella studenter, forskare och samarbetspartners. En infrastruktur av hög kvalitet och omfattande digitala material möjliggör kreativa arbetsmetoder. Universitetet stärker sina viktigaste forskningsområden genom samverkan med internationella samarbetspartners.

 • Profilering
  och rekrytering

 • Högklassig
  grundforskning

 • Öppen
  vetenskap

 • Högklassig
  forskningsinfrastruktur

 • Internationella
  partnerskap

STUDENTEN
I FOKUS

Bland alla stora utmaningar och förändringar ökar de politiska kraven och samhällets krav på universiteten. Universiteten måste kunna utveckla utbildningen för framtida kunskapsbehov och arbetslivets behov. Dagens studerande löser framtidens problem. Den digitala tekniken och den allmänna tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och nya sätt att bedriva vetenskap och former av undervisning och studier.

Helsingfors universitets målsättning för 2025 är att ställa studenterna i fokus. Universitetet erbjuder studenterna konkurrenskraftiga utbildningsprogram och examina med ett bredare innehåll än tidigare. Studenterna får delta i forskningen genast från och med studiernas början.

 • Konkurrenskraftiga
  examina

 • Interaktion med och lärande
  i forskarsamhället

 • Digitala
  lärmiljöer

RESURSER SOM
MÖJLIGGÖR
FÖRNYELSE

Universitetets omvärld genomgår stora förändringar och förändringarna kräver fortlöpande beredskap för förnyelse. I den skärpta ekonomiska situationen måste man söka finansiering från flera olika nationella och internationella källor. Verksamheten måste kunna anpassas till förändringarna i omvärlden.

2025 vill Helsingfors universitet vara känt för sin öppna och innovativa verksamhetskultur. De anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens så att den motsvarar den förändrade omvärldens behov. Universitetet söker flexibelt finansiering från olika källor.

 • En öppen och
  innovativ verksamhetskultur

 • Utveckling av
  personalens kompetens

 • Mångsidig och
  smidig finansiering

PROFILERING
OCH REKRYTERING

Helsingfors universitet satsar på stark grundforskning. Universitetet väljer områden som stöder verksamhetsprofilen till främsta forskningsområden, och riktar finansiering, personalresurser och stödtjänster till forskningsområdena. Profileringen stärks genom rekrytering av de bästa experterna och universitetet erbjuder dem lockande startpaket. Utbildningen utvecklas så att den följer samhällets behov.

GENOMSNITTLIG PLACERING I INTERNATIONELLA
JÄMFÖRELSER MELLAN UNIVERSITETEN FRAM TILL 2020

2015
2020

Nytänkande och kreativ interaktion hjälper Helsingfors universitet att stärka sin position bland världens bästa universitet.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • skapa en tydligt internationell profil

  • höja andelen internationell undervisnings- och forskningspersonal till 30 procent

  • införa snabbare antagningsförfarande för internationella studenter och

  • införa breda ansökningsområden för antagningen till kandidatprogram, och organisera antagningen till utbildningsprogrammen så att det finns tydliga övergångsmöjligheter till olika magisterprogram.

GENOMSNITTLIG PLACERING I INTERNATIONELLA
JÄMFÖRELSER MELLAN UNIVERSITETEN FRAM TILL 2020

2015
2020

Nytänkande och kreativ interaktion hjälper Helsingfors universitet att stärka sin position bland världens bästa universitet.

KONKURRENSKRAFTIGA EXAMINA

Bland alla stora utmaningar och förändringar ökar de politiska kraven och samhällets krav på universiteten. Universiteten måste kunna utveckla utbildningen för framtida kunskapsbehov och arbetslivets behov. Dagens studerande löser framtidens problem. Den digitala tekniken och den allmänna tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och nya sätt att bedriva vetenskap och former av undervisning och studier.

Helsingfors universitets målsättning för 2025 är att ställa studenterna i fokus. Universitetet erbjuder studenterna konkurrenskraftiga utbildningsprogram och examina med ett bredare innehåll än tidigare. Studenterna får delta i forskningen genast från och med studiernas början.

DE INTERNATIONELLA
MAGISTERSTUDERANDENAS ANDEL 2020:

2015
2020

DE INTERNATIONELLA
FORSKARSTUDERANDENAS ANDEL 2020:

2015
2020

Man kan söka till de nya examensprogrammen fr.o.m. hösten 2017. De nya examensprogrammen motsvarar arbetslivets behov i högre grad än tidigare.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • förenhetliga utbildningsprogrammens undervisningsplaner

  • inkludera arbetslivet som en aktiv del i utbildningsprogrammen

  • införa företagarutbildning i utbildningsutbudet inom alla områden och

  • förenhetliga doktorsutbildningens ansöknings- och antagningsprocesser.

DE INTERNATIONELLA
MAGISTERSTUDERANDENAS ANDEL 2020:

2015
2020

DE INTERNATIONELLA
FORSKARSTUDERANDENAS ANDEL 2020:

2015
2020

Man kan söka till de nya examensprogrammen fr.o.m. hösten 2017. De nya examensprogrammen motsvarar arbetslivets behov i högre grad än tidigare.

EN ÖPPEN OCH
INNOVATIV VERKSAMHETSKULTUR

Universitetet främjar öppen interaktion i flexibla digitala kanaler. Dessutom utnyttjas mötesplatser på universitetets fyra campus. Samarbetet med samhällets opinionsbildare och företag ska bli mångsidigare. Universitetets verksamhetskultur är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Nya Tankehörnan som öppnas 2017 gör vetenskapen tillgänglig för alla. Målet är att skapa nya diskussionsämnen, nya nätverk och initiativ som bidrar till en bättre värld.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • stödja olika gemensamma verksamhetsformer som Lärarakademin, Forskarkollegium och Tankehörnan 2017

  • genomföra Förändringsprogrammet

  • främja mångspråkighet inom hela universitetet i enlighet med språkprinciperna och

  • utveckla informationssystemen med användaren som utgångspunkt.

Nya Tankehörnan som öppnas 2017 gör vetenskapen tillgänglig för alla. Målet är att skapa nya diskussionsämnen, nya nätverk och initiativ som bidrar till en bättre värld.

GRUNDFORSKNING AV HÖG KVALITET MED GENOMSLAGSKRAFT

Mångvetenskapliga problemställningar och samarbete mellan enheterna ökar forskningens genomslagskraft i samhället. Man uppmuntrar till utnyttjande av forskningsresultat och erbjuder experthjälp. Forskningens nivå följs regelbundet med internationella jämförelser.

ANTALET HÖGKLASSIGA OCH INTERNATIONELLA VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 2020:

Universitetet stöder karriärutvecklingen hos framgångsrika unga forskare

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • uppmuntra och hjälpa forskare att ansöka om internationell finansiering

  • räkna utnyttjande av forskning till forskarens meriter

  • stödja samarbetet med företag genom att införa en mall för partnerskapssamarbetet vid universitetet och

  • etablera ett kvalitetssystem i all verksamhet vid universitetet och universitetets enheter.

ANTALET HÖGKLASSIGA OCH INTERNATIONELLA VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 2020:

Universitetet stöder karriärutvecklingen hos framgångsrika unga forskare

INTERAKTION MED OCH LÄRANDE
I FORSKARSAMHÄLLET

Utbildningar som leder till kandidatexamen och magisterexamen organiseras i utbildningsprogram som är gemensamma för flera vetenskapsområden. Kandidat-, magister- och doktorsutbildningen bildar en helhet med färdigt planerade övergångar. Till magisterprogrammen kan man antas efter utbildning på kandidatnivå både från Helsingfors universitet och från andra universitet och högskolor i Finland och utomlands. Magisterprogrammen utformas så att de är internationellt lockande.

De studerande introduceras i forskningsbaserade arbetssätt och deltar i forskningen redan under kandidat- och magisterstudierna.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • stödja användningen av peer lärare, dvs. studenter som lärare och

  • utbilda och stödja införandet och användningen av forskningsbaserade metoder för undervisning och lärande.

De studerande introduceras i forskningsbaserade arbetssätt och deltar i forskningen redan under kandidat- och magisterstudierna.

UTVECKLING AV
PERSONALENS KOMPETENS

Utvecklingen av de anställdas kompetens förbättrar arbetshälsan, främjar de anställdas förutsättningar för mer krävande uppgifter och stärker universitetets resultat.

RESULTATEN AV ARBETSHÄLSOENKÄTEN

De anställdas digitala kompetens utvecklas vid hela universitetet.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • utveckla de anställdas digitala kompetens inom hela universitetet

  • främja de anställdas karriärmöjligheter i samband med omorganiseringen av förvaltningen och tjänsterna

  • se till att var och ens målsättningar i arbetet kan länkas till universitetets målsättningar och

  • utveckla ett ledarskap som stöder arbetshälsan.

RESULTATEN AV ARBETSHÄLSOENKÄTEN

De anställdas digitala kompetens utvecklas vid hela universitetet.

ÖPPEN
VETENSKAP

Helsingfors universitet är en föregångare när det gäller att producera och utnyttja öppen kunskap. Öppen forskning understöds med centraliserade investeringar.

ANTALET OPEN ACCESS-PUBLIKATIONER 2020:

Öppen forskning fungerar som bas för innovationer. Forskningsinfrastrukturer utvecklas enligt principerna för öppen vetenskap.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • öppna forskningsmetoder, resultat och material för forskarsamhället och samhället och

  • i allt större omfattning utnyttja öppna forum, digital teknik och självvärdering och kollegial utvärdering.

Öppen forskning fungerar som bas för innovationer. Forskningsinfrastrukturer utvecklas enligt principerna för öppen vetenskap.

ANTALET OPEN ACCESS-PUBLIKATIONER 2020:

DIGITALA
LÄRMILJÖER

Lärande och medverkan i produktionen av ny kunskap ligger i kärnan av de akademiska studierna. Studenterna medverkar i planeringen och genomförandet av undervisningen. De tas med i forskningsverksamheten redan under kandidat- och magisterstudierna. Man inför mångsidigare bedömning av kunskaper och inför digitala metoder som stöder lärandet.

För att nå målet ska Helsingfors universitet

Flexibla och aktiverande lärmiljöer

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • öka en mångsidig användning av nätbaserade lärmiljöer och

  • införa mobila, individuella undervisnings- och utbildningstjänster.

NÄSTA TEMA

Flexibla och aktiverande lärmiljöer

MÅNGSIDIG OCH
SMIDIG FINANSIERING

Att påverka universitetets finansiering hör till alla anställdas och studerandes uppgifter. Vid rekryteringen av forskare och lärare beaktas förmåga att skaffa ny internationell finansiering, rekrytera de bästa studenterna, producera internationellt relevant forskning och undervisning av hög kvalitet.

DEN ÅRLIGA INTERNATIONELLA FORSKNINGSFINANSIERINGEN FÖRDUBBLAS FRAM TILL 2020

2015
2020
 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • öka och främja medelanskaffningen och anskaffningen av internationell extern finansiering och

  • flexibelt rikta finansieringen till strategiskt viktiga områden.

DEN ÅRLIGA INTERNATIONELLA FORSKNINGSFINANSIERINGEN FÖRDUBBLAS FRAM TILL 2020

2015
2020

HÖGKLASSIG
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsinfrastrukturen stöder universitetets profil och skapar en lockande miljö för forskare. Infrastrukturernas tillgänglighet och användning utvecklas och effektiveras.

Aktuella forskningsinfrastrukturer och professionell assisterande personal möjliggör högklassig forskning.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • utveckla tillgängligheten till forskningsinfrastrukturer på webben och

  • centralisera koordineringen av infrastrukturer.

Aktuella forskningsinfrastrukturer och professionell assisterande personal möjliggör högklassig forskning.

INTERNATIONELLA
PARTNERSKAP

Det täta samarbetet med både nationella och internationella samarbetspartners utvecklas i första hand med hjälp av europeisk forskningsfinansiering. De internationella partnerskapen stärker bägge parters internationella forskningsprofil, synlighet och finansiering. Universitetets forskare uppmuntras till längre vistelser vid utländska forskningscenter.

Helsingfors universitet är också i fortsättningen ett av världens bästa universitet och en stark påverkare i Finland och internationellt. Universitetet kan inte uppnå målet ensamt, utan gör det i nära samarbete med nuvarande och nya samarbetspartners.

 • UNDER PERIODEN 2017—2020 SKA HELSINGFORS UNIVERSITET
  • befästa förfarandet med internationella strategiska partnerskap på universitetsnivå och

  • utvidga de strategiska partnerskapen så att de gäller alla nivåer i organisationen.

NÄSTA TEMA

Helsingfors universitet är också i fortsättningen ett av världens bästa universitet och en stark påverkare i Finland och internationellt. Universitetet kan inte uppnå målet ensamt, utan gör det i nära samarbete med nuvarande och nya samarbetspartners.