EMMI TAMMILUOMA

HENKILÖSTÖKOORDINAATTORI

RIINA HAVONEN

KASVATUSPSYKOLOGIAN OPISKELIJA

VELI-MATTI KERMINEN

AEROSOLIFYSIIKAN PROFESSORI JA ILMAKEHÄTUTKIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON STRATEGIA

GLOBAALI VAIKUTTAJA — YHDESSÄ

2017—2020

Aloita valitsemalla yksi strategian teemoista.

STRATEGIAKARTTA

LUOVA, KANSAINVÄLINEN
OPPIMISEN JA HUIPPU-
TUTKIMUKSEN YMPÄRISTÖ

Yliopistojen kansainvälinen kilpailu tutkijoista, opiskelijoista, tutkimus- ja lahjoitusrahoituksesta ja tunnettuudesta kiristyy edelleen. Tutkimuksen ja opetuksen laatu sekä niiden kautta rakentuva maine tulevat olemaan ratkaisevia sekä opiskelijoiden että henkilöstön rekrytoinnissa.

Helsingin yliopisto haluaa olla vuoteen 2025 mennessä opiskelijoita, tutkijoita ja kumppaneita ympäri maailmaa houkutteleva ympäristö huippututkimukselle ja oppimiselle. Korkeatasoinen infrastruktuuri ja laajat digitaaliset aineistot mahdollistavat luovan työskentelyn. Yliopisto vahvistaa tärkeimpiä tutkimusalueitaan tekemällä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.

 • Profilointi ja
  rekrytointi

 • Korkeatasoinen
  perustutkimus ja sen vaikuttavuus

 • Avoin
  tiede

 • Korkeatasoinen tutkimus-
  infrastruktuuri

 • Kansainväliset
  kumppanuudet

OPISKELIJA
KESKIÖÖN

Suurten haasteiden ja muutosten keskellä poliittiset ja yhteiskunnalliset vaatimukset yliopistoja kohtaan kasvavat. Yliopistojen pitää pystyä kehittämään koulutusta tulevaisuuden osaamis- ja työelämätarpeiden mukaan.

Tämän päivän opiskelijat ratkaisevat tulevaisuuden haasteita. Digitalisaatio ja yleinen teknologian kehitys mahdollistavat uudenlaisia tieteen tekemisen tapoja sekä opetuksen ja opiskelun muotoja.

Helsingin yliopisto haluaa vuoteen 2025 mennessä nostaa opiskelijat keskiöön. Yliopisto tarjoaa opiskelijoille kilpailukykyisiä, entistä laajempia koulutusohjelmia ja tutkintoja. Opiskelijat pääsevät osallistumaan tutkimustoimintaan heti opintojen alusta lähtien.

 • Kilpailukykyiset
  tutkinnot

 • Vuorovaikutus ja oppiminen
  tiedeyhteisössä

 • Oppimisympäristöjen
  digitalisaatio

UUSIUTUMISEN
MAHDOLLISTAVAT
VOIMAVARAT

Yliopiston toimintaympäristö on vahvassa murroksessa, mikä edellyttää jatkuvaa uusiutumista. Tiukkenevan taloustilanteen vuoksi rahoitusta on haettava monista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä. Toimintaa on pystyttävä suuntaamaan ympäristön muutosten mukaan.

Helsingin yliopisto haluaa vuoteen 2025 mennessä olla tunnettu avoimesta ja kokeilevasta toimintakulttuuristaan. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää osaamistaan muuttuvan ympäristön tarpeisiin. Yliopisto hakee toimintaansa rahoitusta ketterästi eri lähteistä.

 • Avoin ja kokeileva
  toimintakulttuuri

 • Henkilöstön osaamisen
  kehittäminen

 • Monipuolinen ja
  ketterä rahoitus

PROFILOINTI
JA REKRYTOINTI

Helsingin yliopisto panostaa vahvaan perustutkimukseen. Yliopisto valitsee toimintansa profiilia tukevat tärkeimmät tutkimusalueet, joille kohdennetaan rahoitusta, henkilöresursseja ja tukipalveluita. Profiloitumista vahvistetaan rekrytoimalla parhaat osaajat, joille tarjotaan houkuttelevat aloitustukipaketit. Koulutusta suunnataan yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti.

KESKIMÄÄRÄINEN SIJOITUS KANSAIN-
VÄLISISSÄ YLIOPISTO-RANKINGEISSA

2015
2020

Tuore ajattelu ja luova vuorovaikutus auttavat Helsingin yliopistoa vahvistamaan asemaansa maailman parhaiden yliopistojen joukossa.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • luo selkeän kansainvälisen profiilin

  • nostaa kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuuden 30 prosenttiin

  • nopeuttaa kansainvälisten opiskelijoiden valintamenettelyä ja

  • toteuttaa laajat hakukohteet kandiohjelmiin ja organisoi opiskelijavalinnan koulutusohjelmiin, joista on selkeä etenemispolku eri maisteriohjelmiin.

KESKIMÄÄRÄINEN SIJOITUS KANSAIN-
VÄLISISSÄ YLIOPISTO-RANKINGEISSA

2015
2020

Tuore ajattelu ja luova vuorovaikutus auttavat Helsingin yliopistoa vahvistamaan asemaansa maailman parhaiden yliopistojen joukossa.

KILPAILUKYKYISET TUTKINNOT

Kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavat koulutukset järjestetään usean tieteenalan yhteisinä koulutusohjelmina. Kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutus muodostavat kokonaisuuden, jossa on ennakoidut siirtymäpolut tasolta toiselle. Maisteriohjelmiin hakeudutaan kandidaattitason koulutuksen pohjalta sekä Helsingin yliopistosta että muista yliopistoista ja korkeakouluista kotimaasta tai ulkomailta. Maisteriohjelmista tehdään kansainvälisesti houkuttelevia.

KANSAINVÄLISTEN MAISTERI-
OPISKELIJOIDEN OSUUS

2015
2020

KANSAINVÄLISTEN TOHTORI-
OPISKELIJOIDEN OSUUS

2015
2020

Uusiin, entistä paremmin työelämän tarpeisiin vastaaviin tutkinto-ohjelmiin voi hakeutua syksystä 2017 lähtien.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • yhdenmukaistaa koulutusohjelmien opetussuunnitelmat

  • ottaa työelämän aktiivisesti mukaan koulutusohjelmiin

  • sisällyttää yritys- ja yrittäjyyskoulutusta kaikkien alojen koulutustarjontaan ja

  • tohtorikoulutuksen haku- ja valintaprosessit yhdenmukaistetaan.

KANSAINVÄLISTEN MAISTERI-
OPISKELIJOIDEN OSUUS

2015
2020

KANSAINVÄLISTEN TOHTORI-
OPISKELIJOIDEN OSUUS

2015
2020

Uusiin, entistä paremmin työelämän tarpeisiin vastaaviin tutkinto-ohjelmiin voi hakeutua syksystä 2017 lähtien.

AVOIN JA KOKEILEVA TOIMINTAKULTTUURI

Yliopisto edistää avointa vuorovaikutusta joustavien digitaalisten kanavien avulla. Lisäksi hyödynnetään kampuskohtaisia kohtaamispaikkoja. Yhteistyötä yhteiskunnan vaikuttajien ja yritysten kanssa monipuolistetaan. Yliopiston toimintakulttuuri on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista.

Vuonna 2017 avautuva uusi Tiedekulma tuo tieteen jokaisen ulottuville. Tavoitteena on synnyttää uusia keskustelunaiheita, verkostoja ja tekoja paremman maailman puolesta.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • tukee erilaisia yhteisöllisiä toimintamuotoja kuten Opettajien akatemia, tutkijakollegium ja Tiedekulma 2017

  • toteuttaa Muutosohjelman

  • edistää kieliperiaatteiden mukaisia monikielisiä käytäntöjä koko yliopistossa ja

  • kehittää tietojärjestelmiä käyttäjälähtöisesti.

Vuonna 2017 avautuva uusi Tiedekulma tuo tieteen jokaisen ulottuville. Tavoitteena on synnyttää uusia keskustelunaiheita, verkostoja ja tekoja paremman maailman puolesta.

KORKEATASOINEN PERUSTUTKIMUS JA SEN VAIKUTTAVUUS

Monitieteinen ongelmanasettelu ja yksiköiden välinen yhteistyö lisäävät tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tutkimustulosten hyödyntämiseen kannustetaan ja sitä tuetaan ammattimaisesti. Tutkimuksen tasoa seurataan säännöllisesti kansainvälisten vertailujen avulla.

KORKEATASOISTEN JA KANSAINVÄLISTEN TIETEELLISTEN JULKAISUJEN MÄÄRÄ 2020:

Yliopisto tukee poikkeuksellisen hyvin menestyneiden nuorten tutkijoiden urakehitystä.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • kannustaa ja auttaa tutkijoita hakemaan kansainvälistä rahoitusta

  • laskee tutkimuksen hyödyntämisen meriitiksi uralla

  • lukee yritysyhteistyötä rakentamalla yliopiston yhteisen kumppanuustoimintamallin ja

  • vakiinnuttaa laatujärjestelmän osaksi yliopiston ja sen yksiköiden kaikkia toimintoja.

KORKEATASOISTEN JA KANSAINVÄLISTEN TIETEELLISTEN JULKAISUJEN MÄÄRÄ 2020:

Yliopisto tukee poikkeuksellisen hyvin menestyneiden nuorten tutkijoiden urakehitystä.

VUOROVAIKUTUS JA OPPIMINEN TIEDEYHTEISÖSSÄ

Oppiminen ja osallistuminen uuden tiedon luomiseen ovat yliopisto-opintojen ydintä. Opiskelijat osallistuvat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Heidät otetaan mukaan tutkimustoimintaan jo kandidaatti- ja maisteriopinnoissa. Osaamisen arviointitapoja monipuolistetaan, ja uudet oppimista tukevat digitaaliset menetelmät otetaan opetukseen mukaan.

Opiskelijat osallistuvat tutkimustoimintaan jo kandidaatti- ja maisteriopintojensa aikana.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • tukee opiskelijoiden toimimista vertaisopettajina ja

  • kouluttaa ja tukee tutkimusperustaisten opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönottoa ja laajaa hyödyntämistä.

Opiskelijat osallistuvat tutkimustoimintaan jo kandidaatti- ja maisteriopintojensa aikana.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Henkilöstön osaamisen kehittäminen parantaa työhyvinvointia, edistää valmiuksia ottaa vastaan vaativampia tehtäviä ja vahvistaa yliopiston tulosta.

TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET

Henkilöstön digitaalista osaamista kehitetään koko yliopistossa.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • kehittää henkilöstön digitaalista osaamista koko yliopiston tasolla

  • edistää henkilöstön mahdollisuuksia urakiertoon osana hallinnon ja palveluiden uudelleenjärjestelyjä

  • huolehtii, että jokaisen yliopistolaisen työn tavoitteet linkittyvät yliopiston tavoitteisiin ja

  • vahvistaa työnhyvinvointia tukevaa johtamista.

TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET

Henkilöstön digitaalista osaamista kehitetään koko yliopistossa.

AVOIN TIEDE

Helsingin yliopisto on edelläkävijä avoimen tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Tutkimuksen avoimuutta tuetaan keskitetyin investoinnein. Tutkimusinfrastruktuureja kehitetään avoimen tieteen periaattein.

Open Access -julkaisujen määrä 2020:

Avoin tutkimus toimii innovaatioiden perustana.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • avaa tutkimusmenetelmät ja -tulokset sekä aineistot tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön ja

  • hyödyntää opetuksessa yhä enemmän avoimia foorumeita, digitaalisuutta sekä itse- ja vertaisarviointia.

Avoin tutkimus toimii innovaatioiden perustana.

Open Access -julkaisujen määrä 2020:

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN DIGITALISAATIO

Sekä sähköiset oppimisympäristöt että muunneltavat opetustilat tukevat oppijaa aktiivisena toimijana. Opiskelijoiden avoimet ja digitaaliset oppimisympäristöt korvaavat perinteisiä luokkatiloja. Verkkoympäristöissä noudatetaan monikielisyyden periaatteita.

Oppimisympäristöt rakennetaan joustaviksi ja oppijaa aktivoiksi.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • lisää verkko-opiskeluympäristöjen monipuolista käyttöä ja

  • ottaa käyttöön mobiileja, personoituja opetus- ja opintopalveluita.

SEURAAVA TEEMA

Oppimisympäristöt rakennetaan joustaviksi ja oppijaa aktivoiksi.

MONIPUOLINEN JA KETTERÄ RAHOITUS

Yliopiston rahoitukseen vaikuttaminen on jokaisen yliopistolaisen tehtävä. Tutkijoita ja opettajia rekrytoitaessa otetaan huomioon kyky hankkia ulkomaista uutta rahoitusta, parhaita opiskelijoita ja tuottaa kansainvälisesti merkittävää tutkimusta ja korkealaatuista opetusta.

Yliopisto suuntaa ketterästi rahoitustaan strategisesti tärkeimpiin kohteisiin ja seuraa aktiivisesti niiden tuloksia. Erityistä huomiota rahoituksen hankkimisessa kiinnitetään yhteistyöhön sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten kanssa.

Kansainvälinen tutkimusrahoitus kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

2015
2020
 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • lisää ja tukee kansainvälisen täydentävän rahoituksen hankintaa ja varainhankintaa ja

  • suuntaa rahoitusta joustavasti strategisesti tärkeisiin kohteisiin.

Kansainvälinen tutkimusrahoitus kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

2015
2020

KORKEATASOINEN TUTKIMUS-
INFRASTRUKTUURI

Ajantasaiset tutkimusinfrastruktuurit ja ammattitaitoinen tukihenkilöstö mahdollistavat korkealaatuisen tutkimuksen.

Infrastruktuurien saavutettavuutta ja käyttöä tehostetaan.

Tutkimusinfrastruktuurit tukevat yliopiston profiilia ja luovat tutkijoille houkuttelevan ympäristön.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • kehittää tutkimusinfrastruktuurien saavutettavuutta verkossa ja

  • keskittää infrastruktuurien koordinointia.

Tutkimusinfrastruktuurit tukevat yliopiston profiilia ja luovat tutkijoille houkuttelevan ympäristön.

KANSAINVÄLISET
KUMPPANUUDET

Tiivis yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa lisääntyy erityisesti eurooppalaisen tutkimusrahoituksen tuella. Kansainvälisten yliopistokumppaneiden kanssa vahvistetaan molempien osapuolten tutkimusprofiilia, näkyvyyttä ja rahoitusta. Yliopiston omia tutkijoita kannustetaan pitempiaikaisiin vierailuihin ulkomaisiin tutkimuskeskuksiin.

Helsingin yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä nykyisten ja uusien kumppaniemme kanssa.

 • VUOSINA 2017—2020 HELSINGIN YLIOPISTO
  • vakiinnuttaa yliopistotason kansainvälisten strategisten kumppanuuksien valinnan ja

  • ulottaa strategiset kumppanuudet koskemaan kaikkia organisaatiotasoja.

SEURAAVA TEEMA

Helsingin yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä nykyisten ja uusien kumppaniemme kanssa.